zondag, 01 februari 2015 09:41

Uitnodiging/agenda jaarvergadering

Geacht EHBO lid,

U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering op dinsdag 10 februari a.s. om 20.00 uur in de EHBO ruimte in de MFA, Kapelweg 17 te Vragender.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen jaarvergadering van 11 februari 2014 door de secretaris.
 3. Jaarverslag van de secretaris.
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Controle kascommissie:
  Anja Scholten en Margriet Tanck. Gemma Berends is reserve.
  Benoeming kascommissie.

  Pauze
 6. Bestuursverkiezing.
  - Margaret Gunnewick: aftredend en herkiesbaar
  - Ronald Peters: aftredend en niet herkiesbaar
  Voorstel nieuwe voorzitter: Joop Spexgoor
  Voorstel nieuw bestuurslid: Anne Marie Idink
  Tegenkandidaten kunnen zich melden tot de vergadering bij het bestuur.
 7. Vaststellen contributie.
 8. Nieuwe kaderinstructeur: Eva Wopereis
  - Opzet oefenavonden
 9. Mededelingen:
  - 24 t/m 27 juli 2015 Zwarte Cross
  - Op 1 maart wordt de jaarlijkse contributie geïnd.
  - Dit jaar 65 jaar EHBO Vragender > feestavond 24 oktober 2015
 10. Rondvraag
 11. .Sluiting.

  We rekenen op jullie komst.

  Het bestuur.

  Ps. De jaarvergadering telt voor een oefenavond.