zaterdag, 02 februari 2019 12:21

Uitnodiging jaarvergadering

Geacht EHBO lid,

U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering op dinsdag 5 februari a.s. om 20.00 uur in de EHBO ruimte in de MFA, Kapelweg 17 te Vragender.

 

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.

 2. Notulen jaarvergadering van 6 februari 2018 door de secretaris.

 3. Jaarverslag van de secretaris.

 4. Jaarverslag van de penningmeester.

 5. Controle kascommissie:
  - Erica Immink en Anja Spijkers. Tonie Schilderink is reserve.
  - Benoeming kascommissie.

 6. Bestuursverkiezing.
  - Joris ter Bogt: aftredend en herkiesbaar.
  - Leonie Groot Zevert: aftredend en herkiesbaar.
  - Tegenkandidaten kunnen zich melden tot de vergadering bij het bestuur.

 7. Vaststellen contributie.
  - Op 1 maart wordt de jaarlijkse contributie geïnd.

  PAUZE

 8. Competentiekaarten.
  - Bedoeling en werkwijze.

 9. Hartveilig-wonen-app.
  - HartslagNu app (rood van kleur)

 10. Zwarte Cross

 11. Wist je dat…

 12. Rondvraag.

 13. Sluiting.

  We rekenen op jullie komst. Het bestuur

Ps. De jaarvergadering telt voor een oefenavond.